Hem > Funktioner > Källhantering i Genney

Källhantering i Genney

Att dokumentera sin forskning med hjälp av källor är en viktig del i all forskning och naturligtvis även i släktforskning. Uppgifter kan behöva kontrolleras av dig själv eller någon annan forskare.

När man börjar släktforska är det lätt att man inte är så noga med källorna i sin iver att komma vidare. Det finns också en liten tröskel för att sätta sig in i hur källhanteringen fungerar men man märker snart att det är ett måste om man vill fördjupa sin forskning. Hur omfångsrik och detaljerad man är i sin källhantering är naturligtvis personligt och beroende av hur mycket tid man är beredd att offra.

I Genney kan man lägga till obegränsat med källhänvisningar för en person, en familj eller för faktauppgifter som t.ex. händelser.

Källhanteringens begrepp och struktur, som är gedcom-standard, ser i Genney ut så här:

 • Förvaringsplats, den fysiska plats där källan förvaras, t.ex. arkiv.
 • Källa, material från vilket uppgifterna hämtats, t.ex. en bok.
 • Källhänvisning, uppgifter om ett specifikt område i källan, och var de går att finna, t.ex. ett sidnummer eller citat.

 

Strukturen i källhanteringen

Förvaringsplatsen

Förvaringsplatsen är den fysiska plats där källan finns. I fönstret Förvaringsplats skriver du in uppgifter och kontaktinformation t.ex. till ett arkiv. 

En förvaringsplats skrivs in en gång och kan användas för flera källor.

 

Källan

Källan kan vara en bok, video eller annat material varifrån uppgifterna är hämtade. Källan skrivs in en gång och kan användas för flera källhänvisningar.

 • Förkortning, en kort sammanfattande beskrivning, ofta författarens namn och utgivningsår, används för presentation i listor och i utskrifter med Harvardmodellen.
 • Titel, källans titel.
 • Författare, källans författare, översättare, organisation eller liknande.
 • Utgivning, uppgifter om ansvarig utgivare, utgivningsort och år.
 • Förvaringsplats, förvaringsplats kopplad till källan.
 • Text i källan, kopierad text från källan.
 • Kommentar, personliga noteringar om källan.
 • Media, bilder eller andra filer kopplade till källan. 
 

Källhänvisningen

I källhänvisningen skriver du in uppgifter om en specifik del eller avsnitt i en källa, t.ex. ett sidnummer, id eller liknande. Källhänvisningen används normalt en gång men går att koppla till flera.

 • Var i källan, sidnummer eller liknande där uppgifterna kan hittas i källan.
 • Datum, datum då uppgifterna skrevs in i källan.
 • Trovärdighet, värdering av källans kvalitet.
 • Text i källan, kopierad text från källan.
 • Kommentar, personliga noteringar om källhänvisningen.
 • Media, bilder eller andra filer kopplade till källhänvisningen.
 
 

Att mata in källuppgifter

Många förenklar källhanteringen när de släktforskar genom att skriva in en sammanfattande text, t.ex. Grytnäs (W) C:1 (1681-1774) Bild 9 / sid 7 (AID: v130243.b9.s7, NAD: SE/ULA/10339) som källa.

Det är naturligtvis möjligt att göra så, och den väsentligaste informationen finns ju där, men i längden blir det väldigt oöverskådligt. Skiljer man på hänvisningar och källor kan man också enklare ändra informationen för källan eftersom man då bara behöver göra det på ett ställe.

För att förenkla och uppmuntra till en mer organiserad källhantering finns i biografin i Genney en möjlighet att föra in uppgifter om hänvisningen direkt i en tabell.

I den första kolumnen, Källa, skriver du in namnet (förkortningen) på den källa till vilken du vill koppla källhänvisningen. Resten av kolumnerna är källhänvisningens uppgifter.

 

Man skulle då kunna dela upp ovanstående exempel så här:

 • Källa Grytnäs (W) C:1 (1681-1774)
 • Var i källan Bild 9 / sid 7 (AID: v130243.b9.s7, NAD: SE/ULA/10339)

Man skulle också kunna ta en bild på avsnittet i källan och lägga till i fliken Media och/eller föra in en renskriven text av innehållet i fliken Text i källan som i bildexemplet.

Vill man komplettera med uppgifter om källan väljer man Redigera källa från tabellens meny.

Du kan se alla dina källor och källhänvisningar i fönstret Källor och hänvisningar som öppnas via hantera-menyn > källor. Där finns också möjlighet att slå ihop dubbletter av källor.

Som standard visas inte "tomma" källhänvisningar under källan i fönstret Källor och hänvisningar. Vill man redigera dessa källhänvisningar kan man göra det i biografin.

Om man kryssar för inställningar > allmänt > Använd utökade källhänvisningsalternativ kommer även de "tomma" källhänvisningarna att visas i källträdet. Man har då också möjlighet att slå ihop identiska källhänvisningar. Vill man sen lösa upp alla källhänvisningar kan man exportera sitt register till en gedcom-fil av typ Genney och sedan importera till ett nytt register. 

Det ska dock utfärdas en varning för att slå ihop källhänvisningar. När man ändrar uppgifter för en källhänvisning i biografin efter en hopslagning kommer ändringen att slå igenom för alla objekt som är kopplade till den källhänvisningen, vilket man kanske inte har tänkt sig. 

Källträd utan "tomma" källhänvisningarKällträd med "tomma" källhänvisningar
 
 

Källor i utskrifter

Hur du vill presentera dina källor väljer du i utskriftsinställningarna för den mall som är kopplad till utskriften.

På fliken Allmänt väljer du om du vill att källhänvisningarna ska visas enligt Oxfordmodellen (en siffra till hänvisningen i slutet av sektionen eller dokumentet) eller Harvardmodellen (en sammanfattning av källhänvisningen direkt efter personen, familjen eller faktauppgiften).

Vad du vill presentera av dina källor väljer du under fliken Uppgifter och sedan Avancerat urval i utskriftsinställningar. I avancerat urval kan du ändra vilka uppgifter som ska ingå för de sju olika rollerna (person, föräldrar, familj osv.).

För varje roll finns ett träd där man kan markera vilka uppgifter som ska ingå i utskriften. Det finns två källhänvisningar i varje träd: en för faktauppgifter och en för rollen (person eller familj). Vill man t.ex. att huvudpersonens händelsers källhänvisningar ska innehålla bilder markerar man huvudpersonen och kryssar för media för källhänvisningar under faktauppgifter.

I samma fönster finns det också till höger Innehåll för källor där man kan ange vilka uppgifter som ska ingå för källorna och förvaringsplatserna.

Källhänvisningar för rollenUppgifter för källor
 

I utskriftsinställningar under fliken Dokument i rutan Register kan man vidare ange om en källförteckning ska ingå i utskriften.

Det finns en särskild rapport för källor som listar valda källor och dess användning och det finns även ett flertal registerutdrag i tabellform som berör källor och som går att skriva ut.

Om man bara tar sig tid till att sätta dig in i hur källhanteringen fungerar så kommer forskningen att bli både bättre dokumenterad och mer innehållsrik.