GENNEYS ANVÄNDARVILLKOR

Läs noga igenom detta dokument innan du installerar programvaran Genney. Genom att installera och använda programvaran, oavsett version, accepterar och förbinder du dig att följa villkoren i detta avtal och är användare av programvaran. Om du inte accepterar villkoren i detta avtal ska du inte installera eller använda programvaran.

 1. Äganderätt. Genney (programvaran) är skyddad av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk och motsvarande lagstiftning i andra länder och är skapad och tillhandahålls av Genney Digit (leverantören). Samtliga rättigheter till programvaran tillhör leverantören. Användaren äger den inte vare sig helt eller delvis.
   
 2. Användarrättigheter. Användaren får använda programvaran för icke-kommersiellt privat bruk. Programvaran licensieras till användaren vilket innebär en begränsad, icke-exklusiv rätt att använda den under detta licensavtal. Användaren har en icke-exklusiv rätt till resultatet som genereras av programvaran.
   
 3. Programvaran får inte vidareförsäljas, underlicensieras, hyras, lånas eller leasas ut, återges eller på annat sätt överlåtas. Kod eller delar av programvaran som är skapade av leverantören får inte heller på något sätt modifieras, kopieras eller dekompileras.
   
 4. Versioner och installationer. Vid köp av fullversion av programvaran erhåller användaren en produktnyckel som gäller installation och användning av en (1) version av programvaran inklusive uppdateringar till denna. Programvaran får installeras på maximalt två (2) datorer i samma hushåll oavsett operativsystem.
   
 5. Ansvarsbegränsning. Programvaran tillhandahålls i befintligt utförande. Leverantören ansvarar inte för eventuella skador, varken direkta eller indirekta, eller förlust av data som skulle uppstå i samband med installation eller användandet av programvaran. Leverantören garanterar och ansvarar inte för eventuell förekomst av skadlig kod i programvaran, eller eventuella konsekvenser därav.
   
 6. Personuppgifter. Användaren är skyldig att tillhandahålla korrekta uppgifter till leverantören för att möjliggöra betalning och leverans. Genom att användaren registrerar sina personuppgifter hos leverantören lämnas samtycke till att leverantören får behandla dem för att kunna uppfylla sina avtalsåtaganden, föra statistik och för att kontakta användaren. Leverantören delar inte användarens personuppgifter med tredje part utan dennes tillstånd.
   
 7. Avtalstid och uppsägning. Detta avtal gäller tills det sägs upp. Om användaren bryter mot dessa villkor eller på annat sätt åsamkar skada på eller med programvaran eller skadar leverantören, upphör detta licensavtal att gälla omedelbart utan föregående meddelande. Leverantören kan ändra villkoren i detta avtal utan föregående meddelande.
   
 8. Tvister. Eventuella tvister som kan uppstå med anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans

© Genney Digit 2015